Cluster Energy

Noodzakelijke toepassingsoplossingen bij het in gebruik nemen van nieuwe energievormen binnen én buiten de regio worden (door) ontwikkeld en geïmplementeerd vanuit het historisch sterke energiecluster in deze regio.  Het iconisch cluster Energy van The Economic Board levert met ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën de basis voor het realiseren van innovaties, die op hun beurt weer een grote invloed hebben op de maatschappelijke uitdagingen rondom de energietransitie. Dit is nodig om de klimaatdoelstellingen te realiseren en de energietransitie te versnellen, ook vanwege de economische kansen die dat biedt.

Het iconische cluster Energy richt zich daarbij doelbewust op het verduurzamen van de energievoorziening én batterijopslag. De energiesector is vanouds goed in de regio vertegenwoordigd.  De focus ligt nu op de realisatie van het Connectr Energy Innovation Lab als flagshipproject van het cluster.

Speerpunten iconisch cluster Energy

Binnen het cluster Energy worden allerlei toepassingsoplossingen voor nieuwe vormen van energie in de regio ontwikkeld. We zetten primair in op het verder ontwikkelen van de sleuteltechnologieën in het energiedomein. Hiernaast is het van belang dat vraag en aanbod in de energieketens op gang wordt gebracht om die nieuwe sleuteltechnologieën te laten landen en toe te passen. We zetten in op het verduurzamen van de energievoorziening en batterijopslag en investeren volop in de ontwikkeling en toepassing van waterstof. Hierbij sluiten we ook aan bij de Green Deal en Horizon-missies vanuit Europa.

Voor het cluster Energy hanteren we de volgende drie speerpunten:

 1. Elektrische energietechniek
  Zorgdragen dat het elektriciteitsnet nu en straks de sleutelrol (inpassing van duurzame bronnen en nieuwe gebruikers, sectorkoppeling) in de verduurzaming waar kan maken;
 2. Duurzame aandrijfsystemen
  Met duurzame brandstoffen innovaties versnellen die leiden tot reductie van broeikasgasemissies voor zowel mobiele als stationaire toepassingen;
 3. Elektrochemische (H2/batterij) energieopslag
  Zorgdragen voor netbalancering en leveringszekerheid van duurzame energie en verduurzaming van energiegebruik in transport en logistiek.

Om vraag en aanbod in de ketens op gang te brengen en de productie op te schalen zijn nieuwe businessmodellen nodig. Vanuit het cluster Energy worden om die reden ondernemers van start-ups en scale-ups uitgedaagd om met nieuwe businessproposities te komen.

We initiëren activiteiten en ondersteunen projecten die

 • De wisselwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven bevorderen en hiermee de aansluiting van onderwijs (op mbo-, hbo- en wo-niveau) en de arbeidsmarkt (in het energiedomein) verbeteren. Projecten leveren zo ook een bijdrage aan de landelijke Human Capital Agenda van de Topsector Energie;
 • Toegepast onderzoek, innovatieconsortia, pilot- en demonstratieprojecten aantrekken, versnellen en zichtbaar maken. Daarmee vergroot het Innovatieprogramma de impact van deze projecten op economie, energietransitie en verduurzaming van de regio;
 • Het regionale Energy-cluster versterken door kansen voor nieuwe bedrijvigheid (start-ups en scale-ups) te stimuleren en mogelijkheden voor internationale groei te verzilveren.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het cluster Energy? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief van The Economic Board. Ongeveer een keer per maand versturen wij een mailing met de belangrijkste ontwikkelingen.

Ambities

Het iconische cluster Energy levert met ontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën de basis voor het realiseren van innovaties, die op hun beurt weer een grote invloed hebben op de maatschappelijke uitdagingen rondom de energietransitie. Dit is nodig om de klimaatdoelstellingen te realiseren en de energietransitie te versnellen, ook vanwege de economische kansen die dat biedt. Het cluster zal zich de komende jaren vooral richten op de doorontwikkeling en het toepasbaar maken van belangrijke sleuteltechnologieën om de regio tot een ware Europese energiehotspot uit te laten groeien.

In 2025:

 • Hebben wij de slag gemaakt van clusterontwikkeling naar missiegedreven innovaties en zijn er verbindingen gelegd tussen maatschappelijke thema’s en
  sleuteltechnologieën;
 • Hebben wij een sterk regionaal vestigingsklimaat ontwikkeld en presteert het cluster Energy als hotspot voor ontwikkeling op waterstof- en batterijtechniek en op smartgrid-toepassingen;
 • Is de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen de plaats waar intensieve samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, innovatieve bedrijven en living labs energietoepassingen het snelst (door)ontwikkeld en geïmplementeerd worden in praktijksituaties;
 • Is het New Energy Living Lab IPKW – Connectr genaamd – fysiek gerealiseerd als landingsplaats voor energy-innovatieprogramma’s en als showroom van de
  Europese hotspotregio die we zijn voor doorontwikkeling naar praktijkinzet van technologie in de energietransitie.

Meer over het iconisch cluster Energy

Initiatief aanmelden

Werkt u aan een initiatief in een triple helix dat zich richt op de speerpunten en ambities van het cluster en denkt u dat het cluster Slimme Duurzaamheid het verder kan helpen? The Economic Board kan projecten op verschillende manieren verder helpen.

Voor het iconisch cluster Energy geldt dat een initiatief moet bijdragen aan de doorontwikkeling en toepassing van sleuteltechnologieën voor de duurzame energietransitie binnen het cluster, en aansluiten bij ontwikkelingen en afzetmarkten om onze regio heen.

Bij positief advies vanuit de board ondersteunen we het initiatief bijvoorbeeld door te helpen met mogelijke cofinanciering, toegang tot de Investeringsagenda, extra ondersteuning, het creëren van kansen én het uitwisselen van kennis.

We leggen hier meer uit over het proces en de criteria. Ook kunt u contact opnemen met de civic entrepreneur.

Tactisch Plan

In het Tactisch Plan kunt u meer lezen over de uitwerking van het cluster Energy. U kunt hiernaast de publieksversie inzien en/of het volledige document downloaden.

Bekijk de andere clusters

Deze pagina delen

TwitterLinkedInEmail