Tactisch Plan: 'Clustervorming: werk en waarde maken!'

Begin augustus 2020 publiceerde The Economic Board het Tactisch Plan ‘Clustervorming: werk en waarde maken!’. Dit Tactisch Plan vormt de (operationale) schakel tussen het Strategisch Plan 2020 – 2025 van The Economic Board (TEB) Triple Helix 3.0. ‘Zien investeren, doet investeren’ en de concrete projecten op de Investeringsagenda. U kunt de Publieksversie van het Tactisch Plan onderaan deze pagina inzien. Ook kunt u daar de volledige versie downloaden.

De centrale missie in het Strategisch Plan is: “In 2025 is de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen the place to be op het gebied van Food, Health en Energy.”

In het Strategisch Plan is uitgelegd dat we om dit te realiseren inzetten op twee iconische clusters: cluster Health, Hightech, Food en het cluster Energy. Naast deze twee iconische clusters werkt The Economic Board aan vijf randvoorwaardelijke clusters: Slimme Duurzaamheid, Lobby, Acquisitie, Arbeidsmarkt en Bruisende Regio. Deze clusters zijn ondersteunend aan de twee iconische clusters en dragen bij aan het scheppen van gunstige voorwaarden en omstandigheden.

Het Tactisch Plan moet zorgen voor de verwezenlijking van het Strategisch Plan, primair
door het ondersteunen van projecten die aan de centrale missie bijdragen. Daarnaast draagt het Tactisch Plan bij aan het versterken van het organiserend vermogen in de regio in het verkrijgen van cofinanciering van binnen én buiten de regio.

Het Tactisch Plan ‘Clustervorming: werk en waarde maken!’ geeft uitwerking aan de clusters: 1) Health, Hightech, Food, 2) Energy en het randvoorwaardelijke cluster 3) Slimme Duurzaamheid. De andere randvoorwaardelijke clusters worden vooralsnog buiten beschouwing gelaten. Alle clusters leveren input voor de gezamenlijke Regionale Agenda. In de infographic ‘Stroomschema regionale agenda’ is visueel inzichtelijke gemaakt welke plaats het Tactisch Plan en de clusters innemen binnen de bredere regionale samenwerking.

Stroomschema Regionale Agenda

Bij de clustervorming kijken we naar acht factoren voor economische structuurversterking die zijn ontleend aan een model uit de studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uit 2017. In de infographic ‘Roadmap regionale clustervorming’ is de weg uitgebeeld die de clusters leidt richting structuurversterking en investeringen.

Met concrete projecten en programma’s wordt vorm en inhoud gegeven aan de clusters. Hiervoor gebruiken wij een globaal kompas voor beoordeling van initiatieven en projecten.

  • Strategische impact: voorstellen beantwoorden de strategische speerpunten van ieder cluster en hebben impact op de economische structuurversterking van de regio;
  • Maatschappelijk relevant: voorstellen dragen bij aan maatschappelijke missies en publieke doelen en opgaven;
  • Kenniscross-overs: voorstellen zetten in op het organiseren van de  kennisuitwisseling met andere projecten of initiatieven binnen het cluster, of tussen clusters;
  • Triplehelix-samenwerking: voorstellen voorzien bij voorkeur in de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, maar kunnen ook bilateraal vorm krijgen;
  • Relatie met onderwijs: voorstellen voorzien in de wisselwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven, gericht op betere aansluiting van mbo, hbo en wo op de  arbeidsmarkt;
  • Cofinanciering: voorstellen worden principieel in cofinanciering uitgevoerd.

De afwegingscriteria zijn geen harde criteria voor selectie en zijn op dit moment nog abstract en globaal. De afweging van elk afzonderlijk project is vooralsnog maatwerk. The Economic Board maakt een vertaling van maatschappelijke opgaven naar  marktproposities en businesscases waarbij het hoofddoel is om cofinanciering aan te trekken. Er vindt een halfjaarlijkse evaluatie plaats over voortgang en behaalde resultaten.

In de infographic ‘Roadmap projecten en organisatie’ is de weg te zien die initiatieven afleggen. Daarbij is zichtbaar welke partij de belangrijkste rol heeft tijdens elke stap.

The Economic Board kan projecten op verschillende manieren ondersteunen en zo verder helpen. De vormen van ondersteuning hangen samen met de drie hoofdactiviteiten van The Economic Board: communiceren, verbinden en aanjagen.

Het Tactisch Plan werd op 13 augustus 2020 aangeboden aan het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Lees hier de begeleidende brief.

Download het Tactisch Plan

Meer van The Economic Board

Rapport delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail