Boardvergadering september 2021

Boardupdate: boardvergadering van september 2021 over onderzoeksrapport Sterk Lifeport, bestuursakkoord en ontwikkelingen in de regio

De boardvergadering van 24 september 2021 vond onder leiding van vicevoorzitter Ben Geerdink plaats bij de provincie Gelderland in Arnhem. Hij introduceerde het nieuwe boardlid Ilko Bosman, die vanuit zijn nieuwe voorzittersrol bij VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen in de board zitting heeft genomen. Hiermee is de board weer compleet.

Bestuursakkoord en investeringsagenda

Op de agenda van de boardvergadering van 24 september 2021 stond het vaststellen van het bestuursakkoord en de bijbehorende investeringsagenda. Het bestuursakkoord gaat over de gezamenlijke ambities van de provincie Gelderland, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en The Economic Board voor een periode van tien jaar en de onderlinge samenwerking. In de investeringsagenda staat hoe de drie partners aan de gezamenlijke ambities werken in 2022 en welke investeringen ze daarbij doen.

De board sprak vol lof over beide producten. Zij waardeerde dat de ambities en projecten concreter zijn geworden en de teksten meer gelijkwaardigheid tussen de drie partners uitademen dan in eerdere conceptversies het geval was. Het vormt volgens de board een mooie basis om gezamenlijk acties uit te gaan voeren.

Onderzoeksrapport Sterk Lifeport

Een ander belangrijk onderwerp was de opvolging van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ‘Samen bouwen aan een economisch sterk Lifeport’ van de Rabobank. In het rapport, begin september gepresenteerd, benoemt de bank acht opgaven voor het verstevigen van de economie in Zuid-Gelderland (regio’s Arnhem-Nijmegen, Foodvalley en Rivierenland). De kern van het verhaal is dat veel succesfactoren voor een economisch sterke regio Zuid-Gelderland in potentie aanwezig zijn en dat de samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden beter zou kunnen.

De boardleden benoemden het bevorderen van ondernemerschap, leiderschap en informele ontmoetingen als thema’s waarin zij voor zichzelf een rol zien. Boardlid Bertine Lahuis van de Radboudumc heeft de handschoen opgepakt om namens de board vervolg te geven aan de ontstane energie. Zij heeft een aantal bestuurders van kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden uit Zuid-Gelderland benaderd om samen een aanpak te bepalen. Aandachtspunt is dat wordt voorkomen dat er een nieuwe overlegstructuur ontstaat, omdat het rapport juist stelt dat er sprake is van versnippering.

Bertine Lahuis zal de board in de komende vergaderingen op de hoogte houden van de voortgang.

In het verlengde van dit agendapunt vertelde directeur Sigrid Helbig dat de uitwerking van de economische profilering onder de noemer van Lifeport, gaande is. Half juli was de startbijeenkomst van de ‘denktank Lifeport’. Deze denktank bestaat uit regionale vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Tijdens deze bijeenkomst is de intentie en meerwaarde uitgesproken om Lifeport als regionaal merk gezamenlijk verder te gaan brengen. Op 22 september is een kleinere werkgroep bij elkaar gekomen om vervolgstappen te zetten. De denktank komt in het najaar een tweede keer bijeen, om een presentatie voor te bereiden voor de boardvergadering van 19 november.

Ontwikkelingen in de regio

Er is op de agenda ook altijd ruimte vrijgehouden om elkaar te informeren over ontwikkelingen in de regio en nieuwtjes te delen. Jan van Dellen (gemeente Arnhem), ambassadeur van het cluster Energy, deelde mede dat vier gemeenten uit Noord-Nederland op bezoek komen bij IPKW om ervaringen uit het energiecluster uit te wisselen. Een delegatie vanuit de board sloot direct na de boardvergadering aan bij dit bezoek.

Verder gaven de civic entrepreneurs en boardleden aan dat partijen uit de regio betrokken zijn bij verschillende aanvragen voor het Nationaal Groeifonds. In de afgelopen maanden zijn de aanvragen verder aangescherpt. Uiterlijk 31 oktober aanstaande moeten de definitieve voorstellen worden ingediend bij het Groeifonds.

Tot slot meldde Daniël Wigboldus vol trots dat Bart Jacobs, hoogleraar Security, privacy en identity aan de Radboud Universiteit, de NWO Stevinpremie 2021 ontvangt. Deze ‘Nederlandse Nobelprijs voor de wetenschap’ krijgt hij met name voor de maatschappelijke impact die zijn onderzoek heeft. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 2,5 miljoen euro, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten met betrekking tot kennisbenutting.

Meer over de Board

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail