Boardupdate: boardvergadering van maart 2021 over opgave Productieve Regio, WK Volleybal en kracht van de board

De digitale boardvergadering van 26 maart 2021 was de eerste vergadering onder voorzitterschap van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. Vicevoorzitter Ben Geerdink introduceerde hem en het nieuwe boardlid Sander Hulsebos (CEO van Hoogwegt Group) aan het begin van de boardvergadering. Vervolgens werd een volle agenda afgewerkt.

Inzoomen op opgave Productieve Regio

Een vast agendapunt is ‘ontwikkelingen regionale samenwerking’. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, het samenwerkingsverband van achttien gemeenten, heeft in afstemming met The Economic Board en de provincie Gelderland de regionale agenda uitgewerkt. Deze agenda bestaat uit vijf opgaven. De vorige boardvergadering stond de opgave Verbonden Regio centraal. Deze keer is ingezoomd op de opgave Productieve Regio. Dit is de opgave die het dichtstbij het werkveld van The Economic Board ligt.

Bestuurlijk trekker Jan van Dellen, tevens boardlid, presenteerde de hoofdlijnen van de opgave. Hij benoemde dat bij de speerpunten ‘human capital’ en ‘ontwikkeling van (inter)nationale clusters’ The Economic Board een essentiële rol heeft, omdat het via The Economic Board mogelijk is om de triple helix te laten aansluiten. De boardleden deden suggesties om de opgave verder aan te scherper. Zo werd gevraagd om een prominente plek voor het concept Lifeport, omdat dit volgens de board een belangrijke bijdrage kan leveren aan de economische profilering van de regio.

Anne Joustra, interim-directeur van de Groene Metropoolregio, was uitgenodigd om het bredere proces van de regionale agenda, het bestuursakkoord en de bijbehorende eerste investeringsagenda te schetsen. In het bestuursakkoord worden de rollen van en verhoudingen tussen de drie partijen Groene Metropoolregio, provincie Gelderland en The Economic Board beschreven. The Economic Board is betrokken bij de totstandkoming van het bestuursakkoord. De komende maanden heeft de board de tijd om met een formele reactie te komen.

Er is afgesproken de agenda van de volgende boardvergadering vrij te maken om een strategische discussie te voeren in de board over de positie en toegevoegde waarde van The Economic Board én de verhouding met de Groene Metropoolregio. De boardleden vinden het van belang dit scherper te krijgen, omdat een deel van de boardleden na de bespreking van deze agendapunten met vragen blijft zitten.

Kansen rondom WK Volleybal

Een ander agendapunt van de boardvergadering van maart 2021 was het WK Volleybal Vrouwen 2022, dat zich in verschillende rondes in het toernooi afspeelt in Gelderland. Boardlid Jan van Dellen had het agendapunt ingebracht om de vraag centraal te stellen: welke kansen biedt de World Cup Volleyball Women in 2022 voor ons als regio, voor onze kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheden?

Joop Alberda, technisch directeur van de Nederlandse Volleybalbond, begon zijn presentatie met enkele cijfers waaruit blijkt dat het evenement veel groter is dan menigeen denkt. Vervolgens benadrukte hij dat het WK Volleybal niet alleen draait om de sportprestaties, maar is gekoppeld aan maatschappelijk thema’s. Het gaat dan om het belang van beweging, preventie en gezonde voeding.

Deze thema’s sluiten naadloos aan bij de speersectoren van de regio en het werkgebied van The Economic Board. Dit bleek ook uit de enthousiaste reacties. Radboud Universiteit en Radboudumc zullen een forse bijdrage leveren waar het gaat om lezingen en activiteiten rondom deze thema’s. Ook de HAN en Van Hall Larenstein zien diverse aanknopingspunten. Carol van Eert deed de suggestie om aansluiting te zoeken bij de Global Goals van de Verenigde Naties, iets waar hij vanuit de gemeente Rheden veel ervaring mee heeft. De contactgegevens met de organisatie van het WK zijn uitgewisseld om eventuele kansen verder te verkennen.

Kracht van de board

Dat de boardleden krachtig kunnen optreden als ambassadeur van projecten en in de lobby richting partijen, werd geïllustreerd aan de hand van het voorbeeld van het flagshipproject Connectr van het cluster Energy. Bij Connectr hebben de boardleden zichzelf en hun organisaties ingezet om de provincie Gelderland te overtuigen van de noodzaak om het project nu te ondersteunen. Er werd tijdens de boardvergadering een video getoond ter inspiratie. De video, die bovenaan het artikel staat, bevat fragmenten van de bijdragen van enkele (oud-)boardleden tijdens het besluitvormingsproces van Provinciale Staten.

Ik heb gezien dat de hele The Economic Board hiervoor is gaan staan en dat is een belangrijk signaal.
Christianne van der Wal, boardlid en gedeputeerde provincie Gelderland

De inspanningen van diverse partijen hebben ertoe geleid dat na de gemeente Arnhem ook de provincie Gelderland is ingestapt in Connectr. Gedeputeerde Christianne van der Wal, in wiens portefeuille dit voorstel zit, beaamt dat de acties van de boardleden, zowel de publieke inspraakreacties als specifieke acties, enorm hebben geholpen om een positief besluit te krijgen van Provinciale Staten. Ze heeft gezien dat de hele The Economic Board hiervoor is gaan staan en dat is een belangrijk signaal. Er is verder besproken dat de steun vanuit de board blijvend nodig zal zijn, omdat Connectr een meerjarig programma is en moet worden verankerd in strategische plannen van verschillende organisaties.

Delen van successen

De boardleden delen tijdens het laatste agendapunt van de boardvergaderingen altijd actuele en interessante zaken vanuit hun netwerk en organisaties. Het waren er deze keer weer vele. Zo wilde Maarten Otto met de board vieren dat de regio Arnhem – Nijmegen als eerste regio in het verzorgingsgebied van Alliander de Regionale Energie Strategie (RES) heeft opgeleverd. Veel partners binnen de regio hebben hier een bijdrage aan geleverd. Een compliment dat hij vaak heeft gekregen over deze regio, is dat tussen concept RES en definitieve RES de verhouding zon-wind is verschoven ten gunste van wind, wat ertoe heeft geleid dat de maatschappelijke kosten substantieel lager zijn en er meer sprake is van systeemefficiency. Dat dit hier is gelukt, is ook door andere regio’s opgemerkt.

Ben Geerdink van Rijn IJssel meldde dat er voor het onderwijs 8,5 miljard euro is vrijgemaakt om leerachterstanden veroorzaakt door de coronacrisis, in te lopen. De onderwijsinstellingen hebben twee jaar de tijd gekregen om dit geld weg te zetten, wat een enorme opgave is. Een deel van het geld zal landen in Gelderland. De onderwijsinstellingen hebben in deze coronacrisis meer moeite om goede stageplekken te vinden. Hij hoopt dat de boardleden en de organisaties in hun netwerk een bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van dit probleem. Ahmed Marcouch en wethouder Monique Esselbrugge (gemeente Nijmegen) kwamen meteen met twee leuke voorbeelden waarbij mbo-studenten zijn ingezet om werkervaring op te doen.

Meer over de Board

Dit artikel delen

TwitterLinkedInEmail
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
TwitterLinkedInEmail